گردونه ی مهدی حياتی تيسا طب نوين ازما
مهدی حياتی (محصول)

تعمير الایزا ریدر بایوتک Biotek تعمير الایزا مدل

تعمیر و کالیبراسیون الایزا ریدر مدل Elx800 و Elx808 و الایزا واشر مدل Elx50 کمپانی بایوتک Biotek آمریکا بیشتر ...
مهدی حياتی (تصویر)

ترازو رطوبت سنج مدل MX50 کمپانی AND ژاپن

مهدی حياتی (محصول)

تعمیر انواع ترازو آزمایشگاهی AND ژاپن

تعمیرات تخصصی و کالیبراسیون و تنظیم ترازو و رفع نوسان و جنرال سرویس انواع ترازو ساده و ترازو رطوبت سنج ساخت کمپانی AND ژاپن بیشتر ...
مهدی حياتی (پست)

تعمير ویسکوزیمتر بروکفیلد Brookfield

تعمير و کالیبراسیون انواع ویسکوزیمتر کمپانی بروکفیلد امریکا شامل تعويض فنر ویسکوزیمتر، تعويض شفت ویسکوزیمتر ، تعمير برد ویسکوزیمتر، تنظيم محدوده خوانش ویسکوزیمتر ، رفع خطا ویسکوزیمتر ، رفع نوسان ویسکوزیمتر بروکفیلد عقربه ای و دیجیتال ، تعمير شفت شکسته ویسکوزیمتر بروکفیل بیشتر ..
مهدی حياتی (مقاله)

لامپ یو وی اسپکتروفتومتر Unico

تعویض لامپ یو وی و تنظیم مسیر نور و کالیبراسیون در اسپکتروفتومرهای کمپانی Unico مدل 2100 / 2150 و 4802بیشتر ...
مهدی حياتی (خبر)

تعمیرات تخصصی ویسکوزیمتر BROOKFIELD

تنظیم محدوده خوانش و رفع خطا و تنظیم فنر و شفت و کالیبراسیون انواع ویسکوزیمتر بروکفیلد امریکا و ساخت چین بیشتر ...
مهدی حياتی (محصول)

تعمیر ویسکوزیمتر مدل DVE کمپانی Brookfield

تنظیم محدوده خوانش و رفع خطا و کالیبراسیون ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DVEبیشتر ...
مهدی حياتی (تصویر)

الایزا ریدر مدل ELX800 کمپانی Biotek

مهدی حياتی (تصویر)

الایزا واشر مدل ELX50 کمپانی Biotek

مهدی حياتی (تصویر)

الایزا ریدر مدل ELX808 کمپانی Biotek

مهدی حياتی (تصویر)

PH متر کمپانی WTW مدل720 InoLab


 |